pic

Жаңылыктар

Соңку кабар

Соңку кабар

Анын көрсөткүчү Жердин айлануу огуна параллель жайгашат жана дүйнөнүн уюлуна багытталган, ал эми циферблаты бул багытка перпендикуляр болот. Көрсөткүчтөн түшкөн көлөкө циферблатта айлананы сызат. Циферблаттагы цифралар кадимки сааттагыдай эле бирдей аралыкта жайгашат, айырмасы – айлана 12 эмес 24 саатка бөлүнөт. Ригель жана Бетельгейзе жаркырак жылдыздуу экватордук топ жылдыз;

Ориондо 2-жылдыз чоңдугундагы бири бирине жакын жайгашкан Орион алкагы деп аталган 3 жылдыз бөлүнүп турат; Орион алкагынан төмөн Ориондун Чоң тумандуулугу жайгашкан. Ал жаркырак газдан турган космос булуту (диффузиялык тумандуулук) болуп эсептелет. КМШ өлкөлөрүндө орто кеңдиктен кышта жана күздө көрүнөт. Ал астрономияда космос объектилеринин асман сферасындагы координаталарын аныктоонун негизинде алардын кыймылын жана өз ара жайгашуусун изилдөө үчүн колдонулат.

Асман сферасынын суткалык айланышына байланыштуу асман жарык чыгаруучулары мейкиндикте экваторго жарыш суткалык параллель деп аталуучу айланаларды сызат. Суткалык параллелдердин горизонтко жайгашышына жараша жарык чыгаруучулар батпоочу жана батуучу, чыкпоочу жана чыгуучу болуп бөлүнөт.

Жаңылыктар тизмегине кайтуу
Бишкек, пр. Ч.Айтматова, 3. Asia Mall / Бишкек, пр. Чуй, 92. ГУМ «Чынар» + 996 777 901 019 / + 996 777 901 018 Биз күндө сиздерди күтөбүз: Asia mall: 10.00 — 22.00 / ГУМ : 10.00 — 02.00